Voorwaarden mark@ing Awards

Over de algemene voorwaarden van de mark@ing awards

 

 

Voor deelnemers betekenen de Algemene Voorwaarden van de mark@ing awards dat alle aangesloten leden zich houden aan regels rond informatieplicht, privacy en gebruik van beeldmateriaal. Consumenten kunnen de deelnemers herkennen aan het keurmerk mark@ing awards.

 

De algemene voorwaarden die horen bij de (certificering voor) de mark@ing awards dienen in zijn geheel en zonder wijzigingen of aanvullingen overgenomen te worden door onze leden. Lees op deze pagina alle algemene voorwaarden. ↓

logo

 

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen mark@ing, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Mark@ing behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Bij veranderingen stelt mark@ing je hiervan tijdig op de hoogte. Wanneer een verandering is doorgevoerd gaan wij ervan uit dat je toestemming geeft voor deze verandering, tenzij je ons binnen tien dagen na de verandering hierover schriftelijk bericht.

 

Artikel 2 Beschrijving project verkiezing mark@ing awards Nederland

 1. De verkiezing mark@ing awards Nederland (hierna te noemen: de verkiezing) is een initiatief van mark@ing b.v. De projectvoorbereiding, het uitvoeren van de verkiezing zelf (o.a. het opstellen van de verkiezingsvragenlijsten, het online ter beschikking stellen hiervan en het verwerken van de resultaten van de vragenlijsten) en de uitreiking van de prijzen worden georganiseerd door mark@ing b.v.
 2. Webshops kunnen de verkiezing onder de aandacht brengen bij de consument door middel van ter beschikking gestelde banners. Op het moment dat er gebruikgemaakt wordt van de door mark@ing om niet ter beschikking gestelde banner is de webshop ook ‘opdrachtgever’ (zie artikel 1.1) en gaat zij akkoord met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden. Overtreding van deze Algemene voorwaarden verkiezing mark@ing awards versie januari 2017 door winkelketens kan leiden tot diskwalificatie. De uiteindelijke beslissing tot diskwalificatie ligt bij mark@ing.
 3. Het is voor opdrachtgevers niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de ter beschikking gestelde banners.
 4. Logo’s van de verkiezingen die alleen kunnen worden gebruikt tijdens de stemperiode, kunnen worden opgevraagd om te verwerken in eigen communicatie-uitingen. Deze dienen alvorens gebruik ter goedkeuring aan mark@ing voorgelegd te worden.
 5. Bij het uitsturen van elektronische nieuwsbrieven over de verkiezing dienen retailers deze vooraf aan te melden bij mark@ing en ter goedkeuring voor te leggen.
 6. Winnaars mogen het logo dat gekoppeld is aan het winnen van de deelprijs uitsluitend gebruiken volgens het Licentiereglement mark@ing award.
 7. De hoofdprijswinnaar ontvangt een bokaal, certificaat en het winnaarslogo.
 8. Opdrachtgevers en/of categorie-en hoofdprijswinnnaars geven toestemming aan de verkiezing mark@ing awardsom ingezonden materialen en/of in opdracht van de verkiezing mark@ing awards Nederland gemaakt foto- en filmmateriaal te gebruiken voor publicatie in printuitingen en online.
 9. Over de uitslag van de verkiezing, dit geldt zowel voor de hoofdprijswinnaar als voor de categoriewinnaars wordt niet gediscussieerd c.q. gecorrespondeerd.
 10. Mark@ing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in de uitslagen van de verkiezing door welke oorzaak dan ook.
 11. In alle zaken waarin deze Algemene voorwaarden verkiezing mark@ing awards versie januari 2017 niet voorzien, beslist mark@ing.

 

Artikel 3 Juistheid van de informatie en aansprakelijkheid

 1. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatie
  Hoewel mark@ing haar uiterste best doet om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de verkiezing mark@ing awards Nederland verkrijgt en publiceert via diverse kanalen (waaronder deze website) aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden vermeld via de diverse kanalen (waaronder deze site).
 2. De publicatie/wijzig/verwijder rechten
  mark@ing behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, inhoud die is verschaft te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen. Mark@ing keurt het publiceren van informatie die eventueel niet wetmatig is bij de Europese wet niet goed. Mark@ing behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de verkiezing mark@ing awards Nederland website, te wijzigen.
 3. Juistheid van informatie deelnemende consumenten
  mark@ing behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere respondent om wat voor reden dan ook, uit te sluiten van deelname aan de verkiezing. Mark@ing is niet verplicht de respondent(en)/webshop(s) hiervan op de hoogte te stellen.
 4. Aansprakelijkheid voor schade door deelname aan de verkiezing mark@ing awards Nederland
  mark@ing is niet verantwoordelijk voor schade die is geleden door deelname aan de verkiezing mark@ing awards Nederland door retailers, consumenten en/of andere belanghebbenden. Tevens stellen deelnemers (retailers, consumenten en/of andere belanghebbenden) aan de verkiezing mark@ing awards Nederland mark@ing schadeloos en schuldeloos voor aanklachten, acties, verplichtingen, verlies, schade, kosten of uitgaven (direct of indirect, contractueel of bij besluit, of op andere wijze) opgelopen, verklaard of toegekend aan mark@ing, voortgekomen uit deelname aan de verkiezing mark@ing awards Nederland door welke organisatie en/of persoon dan ook.
 5. Toestemming verstrekken gegevens in het geval van een klacht
  Als je een klacht hebt gemeld bij mark@ing zal mark@ing alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming, uw mening, wens of klacht ten aanzien van de dienstverlening van mark@ing of leveranciers c.q. partners van mark@ing, uw e-mailadres en/of contactgegevens verstrekken aan betrokken partijen. Altijd met als doel actie te ondernemen en daarop een terugkoppeling te geven. Zonder jouw expliciete toestemming verstrekt mark@ing geen persoons- of contactgegevens aan derden of andere leden (zie ook het privacy statement).
 6. Intellectuele eigendomsrechten
  mark@ing beschikt over de intellectuele eigendomsrechten van de verkiezing mark@ing awards Nederland waaronder de logo’s en de URL. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van de intellectuele eigendommen van mark@ing, alsmede van het concept (waaronder het proces van de verkiezing, de vragenlijsten en gebruikte technologie) (anders dan de informatie die u zelf aan mark@ing heeft toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van mark@ing.
  Bij het aanleveren van informatie aan mark@ing verklaart u dat, bij het gebruik van deze informatie door mark@ing, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij. Je vrijwaart mark@ing hiermee van alle directe en indirecte schade opgelopen door het schenden van auteursrechten of copyrights.
 7. Toepasselijk recht
  Op deze algemene voorwaarden verkiezing mark@ing awards januari 2017 is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Voorwaarden deelname

 • Webwinkels in Nederland die op afstand producten en/of diensten verkopen aan Nederlandse consumenten.
 • Het aanbod dient gesteld te zijn in de Nederlandse taal.
 • Een online jaaromzet tot €1.000.000 euro
 • Algemene voorwaarden

 

Google analytics voorwaarden

 

 • De betrokkene partij heeft een Google Analytics account en heeft daarbij minimaal twee jaar data op staan. Indien niet aanwezig dan kan diegene nog wel meedoen voor de subcategorieën conversie. Het winnen van de overkoepelende mark@ing Awards is hierbij uitgesloten.
 • Indien je toegang hebt verleend aan awards@markating.nl is het altijd toegestaan om mark@ing geen toegang meer te verlenen. Je zult dan niet meer meedoen met de daarbij behorende prijs. Indien de awards zijn uitgereikt zal de betrokkene partij zelf actie moeten onder nemen om de toegang te ontnemen tot het Google Analytics account. Bekijk hier hoe je ons toegang geeft tot je Google Analytics account.